Legal

Deze pagina bevat belangrijke juridische informatie over onze organisatie, het gebruik van de door ons geregistreerde (beeld)merken, het toepasselijk auteursrecht, de inhoud van onze website, het publiceren van reacties en jouw privacy. Lees deze aandachtig.

Imprint

Gonzo (circus), Mind The Gap, gonzocircus.com en Mind The Gap Nights zijn producties van Gonzo Circus vzw.

Gonzo Circus vzw ontvangt steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Virtùmedia b.v. is onze logistieke partner.

Financiële informatie
BTW: BE 0445.415.288 [= ondernemingsnummer]
IBAN: BE30235049596011

BIC/SWIFT: GEBA BE BB

Raad van Bestuur


Verantwoordelijke uitgever

Henk Moes

Maatschappelijke zetel

Gonzo Circus vzw,

Celestijnenlaan 63 0303,

3001 Leuven (België)

Wil je ons redactionele post sturen, gebruik het contactformulier voor meer informatie.

(Beeld)merken

Gonzo en Mind The Gap zijn geregistreerde beeldmerken van Gonzo Circus vzw voor een breed gamma aan diensten en producten. Indien u deze wilt gebruiken, gelieve contact op te nemen met ons voor een sublicentie.

Misbruik van onze (beeld)merken zal altijd aanleiding geven tot het neerleggen van een klacht bij de bevoegde autoriteiten.

Auteursrecht en naburige rechten

Lees deze informatie zorgvuldig voordat u inhoud van ons gedrukte tijdschrift of van onze website opnieuw gebruikt en/of deelt.

Het auteursrecht en alle naburige rechten betreffende de inhoud van het tijdschrift Gonzo (circus) en www.gonzocircus.com zijn eigendom van Gonzo Circus vzw en de auteurs, fotografen, ontwerpers en illustratoren.

Het auteursrecht en alle naburige rechten betreffende de inhoud van het tijdschrift Gonzo (circus) en www.gonzocircus.com worden beheerd door UPP namens Gonzo Circus vzw en de auteurs, fotografen, ontwerpers en illustratoren.

Noch het tijdschrift Gonzo (circus), de website www.gonzocircus.com noch enig deel daarvan mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, overgedragen, aangepast of anderszins geëxploiteerd voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gonzo (circus) vzw alsook de betrokken auteur en / of fotografen, ontwerpers en illustratoren.

Het is verboden artikelen en recensies volledig online te delen, via sociale media of andere communicatiekanalen. Delen is alleen toegestaan onder de voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

BELANGRIJK BERICHT:
Eenieder die wij niet konden bereiken in verband met het auteursrecht of naburig recht op door ons gebruikte tekst en afbeeldingen wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met onze zakelijk directeur via het contactformulier.

Disclaimer inhoud

Gonzo Circus vzw volgt de deontologische code van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

Elke auteur die publiceert in Gonzo (circus) of op www.gonzocircus.com blijft verantwoordelijk voor de inhoud en voor elke mening uitgedrukt in artikelen, columns, recensies. Eventuele klachten zijn onderworpen aan het Belgische rechtssysteem.

Gonzo (circus) besteedt zeer veel zorg aan de betrouwbaarheid van gepubliceerde gegevens. Onnauwkeurigheden kunnen voorkomen. Gonzo (circus) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten, problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet of technische fouten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevens die door derden worden verstrekt ten behoeve van de agenda.

Community richtlijnen

Reacties zijn welkom, maar uitingen van discriminatie en beledigingen zijn niet toegestaan. Reacties op deze website die niet aan onze community richtlijnen voldoen, worden zonder verdere aansprakelijkheid of verantwoording verwijderd.

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Gonzo Circus vzw Celestijnenlaan 63 3001 Leuven (BE), voor abonnementenbeheer, beheer van de gebruikers van onze website en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw abonnement/registratie op onze website/deelname aan onze activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om de missie van onze organisatie te vervullen: Gonzo (circus) is een papieren journalistiek medium dat zes keer per jaar verschijnt. Daarnaast is het een website met blog, recensies, achtergrondverhalen, series en meer. Ook is het een verzameling eigenzinnige professionals die programma’s met muziek en andere kunstvormen (co-) cureren, (journalistieke) debatten initiëren en cultuurliefhebbers op andere wijzen inspireren. Met GC Agency richten wij ons op kennisdeling, talentontwikkeling, co-creatie en coproductie en duurzame partnerschappen vertrekkend vanuit gedeelde waarden en content.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op via het contactformulier op onze website: www.gonzocircus.com/contact. Via dit formulier kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.gonzocircus.com.


This page contains important legal information about our organization, the use of the (image) brands registered by us, the applicable copyright, the content of our website, our community guidelines and your privacy. Read carefully.

Imprint

Gonzo (circus), Mind The Gap, gonzocircus.com and Mind The Gap Nights are productions of Gonzo Circus vzw.

Gonzo Circus vzw receives support from the Flemish Community.

Our logistics partner is Virtùmedia b.v.

Financial information

VAT: BE 0445.415.288

IBAN: BE30235049596011

BIC/SWIFT: GEBA BE BB

Registered office

Gonzo Circus vzw

Celestijnenlaan 0303

3001 Leuven (Belgium).

For editorial mail, please use the contact form.

Vzw is the legal term for a not-for-profit association in Belgium.

Trademark information

Gonzo and Mind The Gap are exclusive trademarks owned by Gonzo Circus vzw for the Benelux. If you wish to use these names, please carefully check the trademark register. Our trademarks are registered for an extended range of products and services. If you wish to sublicense a trademark, please get in touch with us beforehand.

Any infringement on the use of our trademarks will always lead to the filing of a complaint with the competent authorities.

Copyright information

Before using, re-using and sharing content from our print magazine or our website, please read this information carefully.

All rights including copyright on the content of the magazine Gonzo (circus) and www.gonzocircus.com are owned by Gonzo Circus vzw and the authors, photographers, designers and illustrators and are controlled by UPP on behalf of Gonzo Circus vzw and the

authors, photographers, designers and illustrators.

Neither the magazine Gonzo (circus), the website www.gonzocircus.com nor any portion thereof may be reproduced, duplicated, copied, sold, transmitted, adapted or otherwise exploited for any purpose without the express prior written consent of Gonzo (circus) vzw and the author and/or photographers, designers and illustrators involved.

It is prohibited to share articles and reviews in its entirety online, through social media or any other communication channels. Sharing is allowed under the conditions mentioned on this page.

IMPORTANT MESSAGE:
Copyright owners (text and image) who could not be reached, are kindly requested to contact our managing director through the contact form.

Content disclaimer

Gonzo Circus vzw applies the deontological code of the Flemish Journalists Association.

Each contributor to Gonzo (circus)-magazine and the domain www.gonzocircus.com remains responsible for the content and every opinion expressed in articles, columns, reviews. Any complaints are subject to the Belgian legal system.

Gonzo (circus) pays the utmost attention to the reliability of published data, except for the agenda of which the information is provided by third parties. Inaccuracies may occur. Gonzo (circus) is not liable for damages resulting from errors, problems caused by or inherent in the dissemination of information via the Internet or technical faults.

Community guidelines

Comments are welcome, but manifestations of discrimination on any ground and insults are not allowed. Comments on this website that do not meet these requirements will be removed without further accountability.

Summary of our privacy statement

Your personal data are processed by Gonzo Circus vzw Celestijnenlaan 63 3001 Leuven (BE), for subscription management, management of users of our website and organization of activities based on the contractual relationship as a result of your subscription / registration / participation and to keep you informed of our activities (direct marketing) based on our legitimate interest to fulfil the mission of our organization: Gonzo (circus) is a paper journalistic medium that is published six times a year. It is also a website with blog, reviews, background stories, series and more. It is also a collection of professionals who (co-) curate programs with music and other art forms, initiate (journalistic) debates and inspire culture enthusiasts in different ways. With our platform GC Agency we aim at knowledge sharing, talent development, co-creation, co-production and sustainable partnerships based on shared values and content.

If you do not want us to process your data in order to keep you updated on our activities (direct marketing), it is sufficient to inform us via the contact form on our website: www.gonzocircus.com/contact. Via this form you can always ask which data we process about you and improve it or have it deleted, or to transfer questions. A more extensive overview of our policy regarding the processing of personal data can be found on www.gonzocircus.com/privacy.

Reacties