Privacy

for english scroll down

 

Privacyverklaring

 

Contact

 

Als Gonzo Circus vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Gonzo Circus vzw
Celestijnenlaan 63
3001 Leuven (BE)

 

Of via gonzocircus.com/my-data of via het contactformulier.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Gonzo Circus vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • het verwerken van bestellingen in onze webshop (uitvoering overeenkomst);
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Gonzo Circus vzw (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van algemene nieuwsbrieven (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • het verzenden van persberichten (gerechtvaardigd belang in functie uitvoering missie organisatie);
 • het verwerken en opvolgen van vragen via het contactformulier op onze website (uitvoering overeenkomst);
 • het gebruik maken van onze website (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van specifieke nieuwsbrieven met betrekking tot kennisdeling en talentontwikkeling (gerechtvaardigde belang in functie missie uitvoering missie organisatie).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, organisatie (indien u professioneel verbonden bent aan een organisatie in ons werkdomein), telefoonnummer, email;
 • Betalingsgegevens (webshop).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cms, data-analyse, webshop);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en tickets;
 • het afnemen en verwerken van enquêtes over onze content;
 • het verwerken van betalingen (banken en payment service providers);
 • toegevoegd op 30/05/18: het verwerken van premiums en antwoorden op wedstrijden (leveranciers van premiums en logistieke dienstverlener);
 • het verwerken van abonnementen en bestellingen via de webshop of rechtstreeks (software-provider en logistieke opdrachthouder).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De wijze waarop wij gegevens delen en welke gegevens worden gedeeld en hoe lang deze worden bewaard, hebben wij gedetailleerd beschreven in ons GDPR-register.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van de NAW-gegevens in de webshop en geanonimiseerde gegevens voor data-analyse. We gebruiken Google Analytics maar sturen nooit IP-adressen mee bij tracking. IP-adressen worden alleen opgeslagen ten behoeve van het verwerken van downloads via onze server in Nederland. Indien je gebruik maakt van Facebook comments op een reactie achter te laten bij een bericht, valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid. Lees meer over het gebruik van performance data, Google analytics, cookies en het gebruik van social media op deze website onderaan deze pagina.

Beveiliging

 

Alle beveiliging op onze website wordt serieus behandeld. Waar van toepassing ondernemen we beveiligingsstappen, inclusief het gebruik van SSL-technologie, op onze back-endsystemen die klantaccountgegevens veilig opslaan en datatransmissies beschermen. Dit is echter geen garantie dat dergelijke gegevensoverdrachten niet kunnen worden geopend, gewijzigd of verwijderd vanwege fouten in de firewall of andere beveiligingssoftware. Bij vaststelling hiervan zullen wij onmiddellijk melding doen bij de bevoegde autoriteiten. Alle beveilingsstappen zijn gedetailleerd beschreven in ons GDPR-register.

 

Bewaartermijnen

 

Gonzo Circus vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijnen zijn afhankelijk van het doel en zijn precies omschreven in ons GDPR-register. In bijna alle gevallen kunnen gegevens op eenvoudig verzoek meteen worden verwijderd, tenzij bewaring  noodzakelijk is om juridische, financiële of logistieke redenen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen of ga naar www.gonzocircus.com/my-data.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u adequaat te identificeren. Als het gaat om toegang tot persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van de betreffende cookie verzenden. U kunt dit vinden in je browserinstellingen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies is te vinden via de helpfunctie van uw browser.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

 

Gonzo Circus vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig onze website te bezoeken om onze meest recente privacyverklaring te bekijken.

 


Privacy statement

Contact

 

As Gonzo Circus vzw we are responsible for the processing of your personal data. If you, after reading our privacy statement, or in a more general sense, have questions about this or wish to contact us, please contact us.

 

Gonzo Circus vzw
Celestijnenlaan 63
3001 Leuven (BE)

 

Or via gonzocircus.com/my-data or via the contact form.

 

Why do we process personal data?

 

Your personal data are processed by Gonzo Circus vzw for the following purposes and on the following legal grounds:

 

 • processing orders in our webshop (execution agreement);
 • to participate in the activities of Gonzo Circus vzw (execution agreement);
 • sending general newsletters (permission needed of the person concerned);
 • obtaining subsidy by the government (legal obligation);
 • sending press releases (legitimate interest in function execution mission organization);
 • processing and following up questions via the contact form on our website (execution agreement);
 • using our website as a registered user (execution agreement);
 • sending specific information with regard to knowledge sharing and talent development (legitimate interest in function mission execution mission organization).

For the above purposes, we can provide you with the following personal data
ask, store, collect and/or process:

 

 • Personal identity data: name, first name, organization (if you are professionally connected to an organization in our work domain), telephone number, email;
 • Payment details (webshop).

We use the collected data only for the purposes for which we obtained the data.

 

Provision to third parties

 

We may provide the information you give to us to third parties if this is necessary for the execution of the above-described purposes.

 

For example, we use a third party for:

 • taking care of the internet environment (web hosting, cms, data analysis, webshop);
 • providing (and distributing) newsletters, invitations and tickets;
 • the collection and processing of surveys about our content;
 • the processing of payments (banks and payment service providers);
 • Added on May 30th, 2018: the processing of premiums and answers to contests (suppliers of premiums, partners and our logistics partner);
 • Processing subscriptions and orders via the webshop or directly (software provider and logistics partner).

We never pass on personal data to other parties with whom we have not entered into a processor agreement. The manner in which we share data and which data are shared and how long these are stored are described in detail in our GDPR register.

 

With these parties (processors), we, of course, make the necessary arrangements to ensure the security of your personal data.

 

Furthermore, we will not pass on the information you provide to third parties unless this is legally required and permitted.

 

We can also share personal data with third parties if you give us permission for this. You have the right to revoke this consent at any time, without this affecting the lawfulness of the processing.

 

We do not provide personal data to parties which are located outside the EU, with the exception of the name and address data in the webshop and anonymized data for data analysis. We use Google Analytics but never send IP addresses with tracking. IP addresses are only stored for the purpose of processing downloads via our server in the Netherlands. If you use Facebook comments to leave a comment with a message, this falls under your own responsibility. Read more about Google and cookies at the bottom of this page.

 

Security

 

All security on our website is treated seriously. Where applicable, we undertake security steps, including the use of SSL technology, on our back-end systems that store customer account information safely and protect data transmissions. However, this is not a guarantee that such data transmissions cannot be accessed, altered or deleted due to firewall or other security software failures. In case of breach of security or data leaks, we will report this immediately to the competent authorities. All security measures are described in our GDPR data register.

 

Retention periods

 

Gonzo Circus vzw does not store personal data longer than necessary for the purpose
for which they have been provided or required by law. The retention periods depend on the purpose and are precisely described in our GDPR register. In almost all cases, data can be removed immediately upon simple request, unless detention is necessary for legal, financial or logistical reasons.

 

Your rights regarding your data

 

You have the right to inspect and right to correct or remove the personal data we have received from you. At the top of this privacy statement is how you can contact us or go to www.gonzocircus.com/my-data.

 

You can also object to the processing of your personal data (or a part thereof) by us or by one of our processors.

 

You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or by order of you directly to another party. To prevent abuse we’re asking you to identify adequately. When it comes to access personal data linked to a cookie, you will need to send a copy of the cookie in question. You can find it in your browser settings. More information on enabling and disabling and deleting cookies can be found by using the help function of your browser.

 

Complaints

 

If you have a complaint about the processing of your personal data, we ask you to contact us directly.

 

You always have the right to file a complaint with the Belgian Privacy Commission.

 

Change of privacy statement

 

Gonzo Circus vzw may change its privacy statement. We will make an announcement of this change on our website. You are advised to check our website regularly to view our most recent privacy policy.

 


More on the use of performance data, cookies, Google Analytics and social media.

 

Use of performance data


 

Gonzo Circus vzw will use performance data, including performance statistics, bug fixes and other similar data (“Performance Data”) uploaded to our websites. Gonzo (circus) vzw may use such Performance Data in any way, including, but not limited to, using, editing, altering, reproducing, publishing and/or distributing the Performance Data for any purpose, commercial or otherwise, provided that such Performance Data is stripped of all personally identifiable information.

 

Cookies


 

Cookies are small files that can be stored by your browser on your computer’s hard drive. Cookies allow Gonzo Circus vzw to recognize the computer you are using so that Gonzo Circus vzw can keep track of your visits to the website. If you do not wish cookies to be attached to your browser you can change your browser settings to prevent this. Our websites and those of our products may use cookies for user authentication, keeping track of your preferences, promotional campaigns, tracking our audience size and traffic patterns, and in certain other cases.

 

Third-party advertisers will not be able to create and access cookies and we do not allow small graphics to be included for tracking.

 

If you do not wish cookies to be placed on your PC or handheld device, then they can be disabled in your web browser. The option to do so is normally found in your browser’s ‘security setting’ section. Please note that permanently disabling cookies in your browser may hinder your use of our websites as well as other websites and interactive services.

 

Using a permanent cookie we can recognize you when you visit our website. The website can, therefore, be dedicated to your preferences. Even if you have given permission to place cookies allow us to remember this by using a cookie. As a result, you do not have to repeat your preferences so you save time and therefore can create a more pleasant use of our website. Persistent cookies can delete via the settings of your browser.

 

Changed on May 30th, 2018: We only apply session cookies when you use our webshop or (un)subscribe to our newsletter in order to finalize the process properly.

 

Google Analytics


 

Through our website, a cookie is placed from the US company Google, as part of the ‘Analytics’ service. We use this service to track and get reports about how visitors use the site. We have not allowed Google to use the data analytics information with other Google services or Third Parties. The information that Google collects is anonymous as much as possible. We never provide Google with your IP address. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google claims to adhere to the EU-US Privacy Shield-principle and is affiliated with the EU-US Privacy Shield-principle. This means that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data.

 

Social media


 

On our website buttons are included to promote web pages (“like”) or posts (“share”) on social networks. These buttons work through bits of code derived from those social media companies itself. Cookies are placed by means of this code. We have no influence. Please read the privacy policy of Facebook, Instagram, Twitter or Whatsapp (which can change frequently) respectively to read what they do with your (personal) data they process via these cookies.
 The information they collect is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and through Twitter, Facebook, Instagram, and Whatsapp stored on servers in the United States. Twitter and Instagram claim to adhere to EU-US Privacy Shield-principle. This means that there should be an adequate level of protection for the processing of any personal data.

Reacties
Dossier Klank & Komma