Onze missie

Gonzo (circus) is een papieren tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Daarnaast is het een website met blog, recensies, achtergrondverhalen, series en meer. Ook is het een verzameling eigenzinnige professionals die programma’s met muziek en andere kunstvormen (co-) cureren, debatten initiëren en cultuurliefhebbers op andere wijzen inspireren.

 

Gonzo (circus) brengt nieuwswaardige inhoud zonder krampachtig hip te worden; elders wordt al genoeg gesproken over namen en geluiden die u reeds vertrouwd in de oren klinken. Gonzo (circus) wil hierop een aanvulling bieden met verrassende keuzes waarvan wij vinden dat ze ook gehoord en gezien mogen worden.

Muziek maakt de hoofdmoot uit van ons geschreven aanbod, maar onvermijdelijk duiken er ook beschouwingen op over kunst, media en maatschappij. We overstijgen de waan van de dag door context en een historisch perspectief te bieden. We verbinden de lijntjes over hokjes en grenzen heen, met boeiende artikelen, scherpe reviews en diepgaande interviews.

Gonzo (circus) kan werken als een smaakmaker, een trechter die uit het overvloedige actuele aanbod de muziek filtert die volgens ons belangrijk is, of dat in de toekomst kan worden. In die zin is Gonzo (circus) een ‘voorloper’ in de letterlijke zin van het woord: we besteden aandacht aan een artiest wanneer anderen het (nog) niet doen.

Bovenal moet Gonzo (circus) de lezer enthousiast maken, prikkelen en uitdagen, met een eigenzinnige selectie die aanzet tot verdere muzikale avonturen.

Gonzo (circus) durft kritisch te zijn, maar steeds met een positieve insteek. Onze kritiek is niet het verzuurde oordeel van een elite, maar een uitnodiging naar de lezer of bezoeker om zijn eigen smaak in vraag te stellen en aan te scherpen. Zelfs onze eigen smaak en uitgangspunten ontsnappen niet aan een kritische beschouwing. Daarbij wordt het nooit zwaar op de hand; de vlotte taal en relativerende ondertoon zorgen telkens weer voor een tijdschrift dat leest als een trein, met hier en daar zelfs plaats voor een scheut satire.

Gonzo (circus) claimt geen hoogste oordeel, al onze schrijvers voelen zich hoogstpersoonlijk betrokken bij hun onderwerp. Want hoe gevarieerd onze muzikale smaak ook is, wat uiteindelijk elke Gonzo (circus)-journalist verbindt is een liefde voor muziek en kunst – een passie die doorklinkt op elke pagina van het tijdschrift.

 

Je kunt Gonzo (circus) steunen door te abonneren, te adverteren en/of te doneren:
Gonzo (circus) werd opgericht in 1991 in Belgisch-Limburg. Al snel verhuisde de redactie naar Leuven, van waaruit het werkingsgebied van Gonzo (circus) zich uitbreidde tot het hele Nederlandse taalgebied. Intussen is Gonzo (circus) tot in de vezels een Vlaams-Nederlandse organisatie die zich op onafhankelijke wijze richt op nieuwe, vernieuwende, experimentele muziek, kunst, cultuur en meer.

Wat kun je lezen in elke editie van Gonzo (circus)?

  • Een editoriaal met commentaar bij de (culturele) actualiteit en de nieuwe editie
  • Achtergrondinformatie bij de Mind The Gap-cd die je bij elke editie ontvangt
  • Een uitgebreide agenda over muziek, kunst en cultuur, alsook nieuws en wedstrijden
  • Signalementen: een kort overzicht van nieuwe en vernieuwende talenten uit de hele wereld
  • Columns van onder andere De Geluidsarchitect
  • Diepgravende interviews en spraakmakende essays
  • Ongeveer 150 recensies van muziek/geluid, beeld en print
  • Label- of scenereports
  • Daarnaast publiceren wij geregeld een thematische bijlage, journalistieke gastbijlage et cetera.

 

Our mission statement

Gonzo (circus) is a paper magazine published six times a year, a hundred pages in total and in full color. Additionally, Gonzo (circus) is a website with blog posts, reviews, feature stories, series and more. Also, Gonzo (circus) is made by a bunch of voluntarily working, quirky professionals who love to curate evenings with music and other art forms, initiate debates and inspire culture lovers in other ways.
Gonzo (circus) brings newsworthy content without being frenetically hip; elsewhere all too familiar names and sounds are discussed enough already. Gonzo (circus) will complement this with surprising choices that we think deserve to be heard and seen.
Music makes up the bulk of our written magazine, but inevitably we are also diving into philosophy on art, media and society (hence the new subtitle “muziek.kunst.meer). We transcend everyday issues by providing context and an historical perspective. We connect the dots with fascinating articles, sharp reviews and in-depth interviews.
Gonzo (circus) should be considered a seasoning, a funnel that filters the music from the abundant actual offer. And everything that seems important to us, whether it be now or in the future. In that sense, Gonzo (circus) is a ‘precursor’ in the literal sense of the word: we pay attention to an artist when others do not (yet).
Above all we want to make you excited, provoke you and challenge you, with a refined selection that inspires further musical and cultural adventures.
Gonzo (circus) dares to be critical, but always with a positive approach. Our criticism is not the sour judgment of an elite, but an invitation to the reader or viewer to question his own taste. Even our own tastes do not escape scrutiny. In addition, it is never heavy-handed; smooth language and a relativistic undertone have always ensured a magazine that reads like a train, with room for a tad of satire every now and then..
Gonzo (circus) claims no highest judgment, as all our writers are involved with their subject. Because no matter how varied our music taste is, ultimately it is a love of music and art – a collective passion – that resounds on every page of the magazine.

A little bit of history
Gonzo (circus) was founded in 1991 in Belgian Limburg. Soon the editors moved to Louvain, from which the scope of Gonzo (circus) expanded to the entire Dutch-speaking region. Nowadays, Gonzo (circus) is an entirely Flemish-Dutch organization that focuses independently on new, innovative, experimental music, art, culture and more.

In every edition of Gonzo (circus):

– An editorial statement on recent (cultural) events and the new edition
– Background information on our free cover mount Mind The Gap CD
– A detailed listing of music, art and cultural events, as well as news and competitions
– Signalementen: a brief overview of new and innovative talent from around the world
– Columns
– In depth interviews and thought provoking essays
– Approx. 150 reviews from music / sound, image and print
– Label or scene reports

In addition, we regularly publish a thematic annex, a guest annex et cetera.

Reacties